Správce osobních údajů:

Speos, s.r.o.
Dolní Dobrouč 322
561 02 DOLNÍ DOBROUČ  
IČ: 27549321
DIČ: CZ27549321
Kontakty: info@bazenik.sk
Tel: +420739756799

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s GDPR, s právnym poriadkom Českej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie.

- Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru či služieb môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výlučne za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich ďalších zákonom stanovených povinností (najmä evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.).

- Osobné údaje zadané pri založení používateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výlučne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia používateľského účtu.

- Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru alebo služieb obdobných tým, ktoré ste si od nás objednali.

Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než na ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI:

  • Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.
  • Právo na prístup k osobným údajom.
  • Právo na opravu
  • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
  • Právo na výmaz. Pokiaľ neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Osobné aj ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

V rozsahu, aký je nutný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám (napr. dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností). Osobné údaje neodovzdávame žiadnej ďalšej osobe.